معرفی

مشخصات فردی

علیرضا صالحی

نام - نام خانوادگی : علیرضا   صالحی

پست الکترونیکی : salehi.iau@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان وادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحدتویسرکان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان وادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان وادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق اجرایی

(عضوکمیته برنامه ریزی رشته زبان وادبیات فارسی(سازمان مرکزی-

(عضوکمیته تخصصی تدوین مقررات معاونت فرهنگی ودانشجویی (سازمان مرکزی دانشگاه-

عضوشورای پژوهشی دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی-

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 14

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوهیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

علیرضا صالحی
علیرضا صالحی

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^